Kalender

maulwerker:
maul­wer­ker per­forming music LAUTSPRECHER

29.–29. September

20:00 Uhr

Ballhaus Ost

maul­wer­ker per­forming music LAUTSPRECHER

Ute Was­ser­mann »Camou­fla­ge« 2023 / UA
Sabi­ne Erckl­entz »Fremd_​körper« 2018
Erhard Gross­kopf »Pro­zess der Ver­än­de­rung op. 12« 1971, Ver­si­on 2023 / UA
Ralf Hoyer »Schrei­stück« 1998
Stef­fi Weis­mann »pla­to­pho­nics« 2021
Ste­fan Roigk »wor­te wie schall & raum« 2015, Live-Ver­si­on 2023 / UA

mit Aria­ne Jeßu­lat, Hen­rik Kai­ries, Chris­ti­an Kes­ten, Kata­ri­na Ras­in­ski, Til­mann Wal­zer, Stef­fi Weis­mann, Fer­nan­da Farah, Ale­xey Kokhanov

eine Pro­duk­ti­on der Maul­wer­ker in Koope­ra­ti­on mit dem Ball­haus Ost
geför­dert von der initia­ti­ve neue msuik ber­lin. Das Kon­zert fin­det im Rah­men des Monat der zeit­ge­nös­si­schen Musik Ber­lin statt.